Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Trang An Golf & Resort

Trang An Golf & Resort

Kỳ Phú - Nho Quan - Ninh Bình

100 km từ Hà Nội

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:36 lỗ

5:30 - 13:00

Tee time

Giá ngày thường

1,550,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,250,000 VNĐ
 • Tee time 05:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  05:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 05:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  05:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 05:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  05:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 06:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  06:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 06:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  06:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 06:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  06:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 06:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  06:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 06:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  06:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 06:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  06:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 06:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  06:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 06:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  06:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 07:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  07:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 07:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  07:14  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 07:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  07:22  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 07:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  07:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 07:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  07:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 07:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  07:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 07:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  07:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 08:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  08:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 08:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  08:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 08:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  08:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 08:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  08:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 11:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  11:08  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 11:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  11:16  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 11:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  11:24  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 11:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  11:32  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 11:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  11:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 11:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  11:48  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 11:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  11:56  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 12:04

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  12:04  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 12:12

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  12:12  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 12:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  12:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 12:28

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  12:28  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 12:36

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  12:36  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 12:44

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  12:44  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 12:52

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  12:52  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 13:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  13:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 13:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  13:08  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 13:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  13:16  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 13:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  13:24  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 13:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  13:32  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 13:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  13:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 13:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  13:48  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 13:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  13:56  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 14:04

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  14:04  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 14:12

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  14:12  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 14:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  14:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 14:28

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  14:28  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 14:36

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  14:36  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 14:44

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  14:44  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 14:52

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  14:52  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 15:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  15:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 15:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  15:08  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 15:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  15:16  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 15:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  15:24  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 15:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  15:32  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 15:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  15:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 15:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  15:48  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 15:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  15:56  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 16:04

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  16:04  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 16:12

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  16:12  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 16:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  16:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 16:28

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  16:28  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 16:36

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  16:36  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 16:44

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  16:44  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 16:52

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  16:52  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
0.37873 sec| 2425.633 kb