Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Taekwang Jeongsan Country club

Taekwang Jeongsan Country club

Đảo Ông Cồn, Hiệp Phước, Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 13:30

Tee time

Giá ngày thường

1,550,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:37

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  12:37 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  12:44

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  12:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  12:51

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  12:51 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  12:58

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  12:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  13:05

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  13:05 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  13:12

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  13:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  13:19

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  13:19 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  13:26

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  13:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  05:37

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  05:37 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  05:44

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  05:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  05:51

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  05:51 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  05:58

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  05:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  06:05

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  06:05 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  06:12

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  06:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  06:19

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  06:19 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  06:26

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  06:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  06:33

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  06:33 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  06:40

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  06:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  06:47

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  06:47 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  06:54

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  06:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  07:01

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  07:01 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  07:08

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  07:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  07:15

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  07:15 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  07:22

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  07:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  07:29

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  07:29 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  07:36

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  07:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  07:43

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  07:43 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  07:50

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  07:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  07:57

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  07:57 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  08:04

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  08:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  08:11

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  08:11 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  08:18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  08:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  08:25

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ

  08:25 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  11:08

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  11:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  11:15

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  11:15 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  11:22

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  11:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  11:29

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  11:29 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  11:36

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  11:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  11:43

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  11:43 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  11:50

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  11:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  11:57

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  11:57 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  12:04

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  12:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  12:11

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  12:11 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  12:18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  12:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  12:25

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  12:25 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
0.27727 sec| 2031.648 kb