Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Song Be Golf Resort

Song Be Golf Resort

Số 77 Đại lộ Bình Dương, P. Lái Thiêu, Tx. Thuận An, Bình Dương

Cách TP Hồ Chí Minh khoảng 22km

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

05:30 - 13:30

Tee time

Giá ngày thường

1,650,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,750,000 VNĐ
 • Tee time

  06:07

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  06:07 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  06:14

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  06:14 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  06:21

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  06:21 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  06:28

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  06:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  06:35

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  06:35 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  06:42

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  06:42 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  06:49

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  06:49 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  06:56

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  06:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  07:03

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  07:03 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  07:10

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  07:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  07:17

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  07:17 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  07:24

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  07:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  07:31

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  07:31 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  07:38

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  07:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  07:45

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  07:45 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  07:52

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  07:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  07:59

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  07:59 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  08:06

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  08:06 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  08:13

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  08:13 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  08:20

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  08:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  08:27

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  08:27 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  08:34

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  08:34 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  08:41

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  08:41 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  08:48

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  08:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  08:55

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  08:55 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  09:02

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  09:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  09:09

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  09:09 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  09:16

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  09:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  09:23

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  09:23 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  09:30

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  09:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  09:37

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  09:37 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  09:44

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  09:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  09:51

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  09:51 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  09:58

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  09:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  10:05

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  10:05 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  10:12

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  10:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  10:19

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  10:19 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  10:26

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  10:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  10:33

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  10:33 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  10:40

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  10:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  10:47

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  10:47 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  10:54

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  10:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  11:01

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  11:01 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  11:08

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  11:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  11:15

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  11:15 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  11:22

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  11:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  11:29

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  11:29 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  11:36

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  11:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  11:43

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  11:43 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  11:50

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  11:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  11:57

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  11:57 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  12:04

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  12:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  12:11

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  12:11 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  12:18

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  12:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  12:25

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  12:25 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  12:32

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  12:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  12:39

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  12:39 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  12:46

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  12:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  12:53

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  12:53 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  13:00

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  13:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  13:07

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  13:07 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  13:14

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  13:14 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  13:21

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  13:21 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time

  13:28

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ

  13:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,890,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
0.05077 sec| 2224.742 kb