Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Laguna Golf Course - Domestic

Laguna Golf Course - Domestic

Cu Du Village, Loc Vinh Commune, Phu Loc District, Thua Thien Hue Province

Cách Đà Nẵng 35 km và Huế 30km

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

6:00 - 17:00

Tee time

Giá ngày thường

1,700,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,200,000 VNĐ
 • Tee time 05:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,700,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  05:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 05:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,700,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  05:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,700,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  06:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,700,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  06:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,700,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  06:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,700,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  06:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,700,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  06:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,700,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  07:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,700,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  07:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,700,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  07:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,700,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  07:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,700,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  07:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,700,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  08:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,700,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  08:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,700,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  08:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,700,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  08:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,700,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  08:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 09:19

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,500,000 VNĐ

  09:19  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,500,000 VNĐ
 • Tee time 09:37

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,500,000 VNĐ

  09:37  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,500,000 VNĐ
 • Tee time 09:55

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,500,000 VNĐ

  09:55  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,500,000 VNĐ
 • Tee time 10:13

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,500,000 VNĐ

  10:13  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,500,000 VNĐ
 • Tee time 10:31

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,500,000 VNĐ

  10:31  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,500,000 VNĐ
 • Tee time 10:49

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,500,000 VNĐ

  10:49  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,500,000 VNĐ
 • Tee time 11:07

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,500,000 VNĐ

  11:07  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,500,000 VNĐ
 • Tee time 11:25

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,500,000 VNĐ

  11:25  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,500,000 VNĐ
 • Tee time 11:43

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,500,000 VNĐ

  11:43  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,500,000 VNĐ
 • Tee time 12:01

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,500,000 VNĐ

  12:01  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,500,000 VNĐ
 • Tee time 12:19

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,500,000 VNĐ

  12:19  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,500,000 VNĐ
 • Tee time 12:37

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,500,000 VNĐ

  12:37  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,500,000 VNĐ
 • Tee time 12:55

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,500,000 VNĐ

  12:55  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,500,000 VNĐ
 • Tee time 13:13

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,500,000 VNĐ

  13:13  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,500,000 VNĐ
 • Tee time 13:31

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,500,000 VNĐ

  13:31  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,500,000 VNĐ
 • Tee time 13:49

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,500,000 VNĐ

  13:49  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,500,000 VNĐ
 • Tee time 14:07

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,500,000 VNĐ

  14:07  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,500,000 VNĐ
 • Tee time 14:25

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,500,000 VNĐ

  14:25  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,500,000 VNĐ
 • Tee time 14:43

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,500,000 VNĐ

  14:43  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,500,000 VNĐ
0.24954 sec| 2172.422 kb