Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Laguna Golf Course - Domestic

Laguna Golf Course - Domestic

Cu Du Village, Loc Vinh Commune, Phu Loc District, Thua Thien Hue Province

Cách Đà Nẵng 35 km và Huế 30km

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

6:00 - 17:00

Tee time

Giá ngày thường

1,800,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,300,000 VNĐ
 • Tee time 05:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  05:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 05:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  05:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  06:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  06:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  06:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  06:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  06:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  07:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  07:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  07:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  07:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  07:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  08:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  08:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  08:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  08:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  08:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 09:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  09:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 09:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  09:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 09:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  09:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 09:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  09:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 09:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  09:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 10:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  10:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 10:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  10:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 10:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  10:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 10:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  10:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 10:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  10:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 11:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  11:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 11:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  11:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 11:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  11:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 11:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  11:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 11:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  11:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 12:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  12:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 12:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  12:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 12:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  12:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 12:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  12:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 12:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  12:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 13:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  13:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 13:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  13:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 13:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  13:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 13:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  13:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 13:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  13:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 14:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  14:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 14:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  14:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 14:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  14:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 14:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  14:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
 • Tee time 14:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ

  14:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  1,900,000 VNĐ
0.37486 sec| 2327.305 kb