Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
KN Golf Links - Cam Ranh (The Links Course)

KN Golf Links - Cam Ranh (The Links Course)

Cam Hải Đông, Tp. Cam Ranh

The distance from Nha Trang city is 45km

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 17:00

Tee time

Giá ngày thường

1,850,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,250,000 VNĐ
 • Tee time 10:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  10:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 10:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  10:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 11:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  11:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 11:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  11:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 11:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  11:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 11:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  11:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 11:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  11:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 11:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  11:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 12:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  12:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 12:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  12:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 12:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  12:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 12:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  12:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 12:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  12:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 12:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  12:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 13:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  13:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 13:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  13:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 13:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  13:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 05:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  05:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 05:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  05:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 06:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  06:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 06:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  06:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 06:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  06:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 06:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  06:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 06:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  06:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 06:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  06:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 07:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  07:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 07:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  07:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 07:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  07:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 07:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  07:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 07:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  07:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 07:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  07:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 08:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  08:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 08:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  08:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time 08:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,250,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ

  08:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
0.32600 sec| 2119.25 kb