Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
KN Golf Links - Cam Ranh (The Links Course)

KN Golf Links - Cam Ranh (The Links Course)

Cam Hải Đông, Tp. Cam Ranh

The distance from Nha Trang city is 45km

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 14:00

Tee time

Giá ngày thường

2,450,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,850,000 VNĐ
 • Tee time 05:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  05:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 05:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  05:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 05:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  05:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 06:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  06:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 06:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  06:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 06:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  06:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 06:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  06:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 06:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  06:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 06:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  06:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 06:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  06:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 06:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  06:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 07:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  07:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 07:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  07:14  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 07:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  07:22  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 07:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  07:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 07:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  07:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 07:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  07:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 07:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  07:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 10:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  10:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 10:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  10:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 10:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  10:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 11:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  11:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 11:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  11:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 11:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  11:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 11:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  11:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 11:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  11:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 11:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  11:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 11:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  11:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
 • Tee time 11:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,450,000 VNĐ 2,662,000 VNĐ

  11:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,450,000 VNĐ
  2,662,000 VNĐ
0.43427 sec| 2154.656 kb