Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Diamond Bay Golf Club

Diamond Bay Golf Club

Phuoc Ha Hamlet, Phuoc Dong Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

25km from Nha Trang City

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 17:00

Tee time

Giá ngày thường

1,750,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,050,000 VNĐ
 • Tee time

  05:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  05:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  05:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  05:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  06:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  06:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  06:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  06:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  06:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  06:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  06:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  06:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  06:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  06:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  06:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  06:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  07:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  07:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  07:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  07:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  07:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  07:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  07:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  07:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  07:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  07:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  07:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  07:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  08:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  08:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  08:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  08:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  08:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  08:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  08:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  08:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  08:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  08:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  08:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  08:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  09:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  09:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  09:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  09:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  09:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  09:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  09:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  09:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  09:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  09:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  09:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  09:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  10:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  10:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  10:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  10:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  10:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  10:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  10:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  10:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  10:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  10:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  10:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  10:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  11:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  11:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  11:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  11:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  11:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  11:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  11:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  11:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  11:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  11:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  11:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  11:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  12:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  12:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  12:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  12:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  12:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  12:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  12:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  12:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  12:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  12:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  12:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  12:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  13:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  13:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  13:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  13:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  13:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  13:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  13:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  13:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  13:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  13:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time

  13:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ

  13:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
0.35709 sec| 2090.516 kb