Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Da lat Palace Golf Club

Da lat Palace Golf Club

Phù Đổng Thiên Vương, Tp.Đà Lạt, Lâm Đồng

30km từ Sân bay Liên Khương

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 13:00

Tee time

Giá ngày thường

2,250,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  06:08

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  06:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  06:16

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  06:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  06:24

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  06:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  06:32

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  06:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  06:40

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  06:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  06:48

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  06:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  06:56

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  06:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  07:04

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  07:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  07:12

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  07:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  07:20

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  07:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  07:28

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  07:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  07:36

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  07:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  07:44

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  07:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  07:52

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  07:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  08:00

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  08:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  08:08

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  08:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  08:16

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  08:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  08:24

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  08:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  08:32

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  08:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  08:40

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  08:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  08:48

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  08:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  08:56

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  08:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  09:04

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  09:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  09:12

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  09:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  09:20

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  09:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  09:28

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  09:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  09:36

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  09:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  09:44

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  09:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  09:52

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  09:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  10:00

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  10:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  10:08

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  10:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  10:16

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  10:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  10:24

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  10:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  10:32

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  10:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  10:40

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  10:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  10:48

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  10:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  10:56

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  10:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  11:04

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  11:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  11:12

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  11:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  11:20

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  11:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  11:28

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  11:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  11:36

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  11:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  11:44

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  11:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  11:52

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  11:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  12:00

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  12:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  12:08

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  12:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  12:16

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  12:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  12:24

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  12:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  12:32

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  12:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  12:40

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  12:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  12:48

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  12:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
 • Tee time

  12:56

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ

  12:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  3,050,000 VNĐ
0.06352 sec| 2141.422 kb