Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Heron Lake Golf Course - Sân golf Đầm Vạc

Heron Lake Golf Course - Sân golf Đầm Vạc

Đình Ấm, Khai Quang, Vĩnh Yên , Vĩnh Phúc

Cách Hà Nội 45 km

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 13:30

Tee time

Giá ngày thường

1,850,000 VNĐ

Giá cuối tuần

3,050,000 VNĐ
 • Tee time 06:08

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  06:08  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 06:16

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  06:16  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 06:24

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  06:24  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 06:32

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  06:32  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 06:40

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  06:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 06:48

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  06:48  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 06:56

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  06:56  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 07:04

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  07:04  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 07:12

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  07:12  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 07:20

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  07:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 07:28

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  07:28  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 07:36

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  07:36  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 07:44

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  07:44  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 07:52

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  07:52  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 08:00

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  08:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 08:08

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  08:08  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 08:16

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  08:16  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 08:24

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  08:24  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 11:38

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  11:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 11:46

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  11:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 11:54

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  11:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 12:02

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  12:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 12:10

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  12:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 12:18

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  12:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 12:26

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  12:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 12:34

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  12:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 12:42

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  12:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 12:50

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  12:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 12:58

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  12:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 13:06

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  13:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 13:14

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  13:14  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
 • Tee time 13:22

  Green Fee + Caddie Fee + 1/2 Buggy + Free Lunch
  3,050,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ

  13:22  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,350,000 VNĐ
0.46278 sec| 2185.82 kb