Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Heron Lake Golf Course - Sân golf Đầm Vạc

Heron Lake Golf Course - Sân golf Đầm Vạc

Đình Ấm, Khai Quang, Vĩnh Yên , Vĩnh Phúc

Cách Hà Nội 45 km

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 13:30

Tee time

Giá ngày thường

1,950,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,860,000 VNĐ
 • Tee time

  05:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  05:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  05:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  05:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  06:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  06:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  06:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  06:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  06:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  06:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  06:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  06:34 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  06:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  06:42 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  06:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  06:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  06:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  06:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  07:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  07:06 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  07:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  07:14 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  07:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  07:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  07:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  07:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  07:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  07:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  07:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  07:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  07:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  07:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  08:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  08:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  08:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  08:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  08:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  08:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  08:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  08:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  08:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  08:34 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  08:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  08:42 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  08:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  08:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  08:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  08:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  09:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  09:06 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  09:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  09:14 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  09:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  09:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  09:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  09:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  09:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  09:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  09:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  09:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  09:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  09:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  10:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  10:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  10:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  10:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  10:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  10:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  10:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  10:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  10:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  10:34 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  10:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  10:42 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  10:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  10:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  10:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  10:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  11:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  11:06 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  11:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  11:14 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  11:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  11:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  11:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  11:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  11:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  11:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  11:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  11:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  11:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  11:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  12:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  12:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  12:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  12:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  12:34 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  12:42 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  12:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  12:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  13:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  13:06 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  13:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  13:14 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  13:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  13:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
0.38076 sec| 2135.438 kb