Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Anara Binh Tien Golf Club

Anara Binh Tien Golf Club

Thôn Bình Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Cách sân bay Cam Ranh 39.2 km

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

05:30 - 17:00

Tee time

Giá ngày thường

1,850,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,350,000 VNĐ
 • Tee time 05:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  05:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 05:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  05:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 06:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  06:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 06:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  06:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 06:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  06:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 06:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  06:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 06:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  06:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 06:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  06:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 07:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  07:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 07:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  07:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 07:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  07:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 07:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  07:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 07:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  07:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 07:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  07:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 08:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  08:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 08:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  08:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 08:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  08:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 08:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  08:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 08:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  08:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 08:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  08:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 09:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  09:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 09:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  09:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 09:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  09:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 09:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  09:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 09:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  09:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 09:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  09:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 10:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  10:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 10:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  10:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 10:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  10:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 10:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  10:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 10:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  10:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 10:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  10:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 11:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  11:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 11:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  11:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 11:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  11:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 11:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  11:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 11:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  11:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 11:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  11:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 12:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  12:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 12:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  12:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 12:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  12:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 12:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  12:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 12:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  12:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time 12:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

  12:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
0.62226 sec| 2297.797 kb