Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
The Bluff Ho Tram

The Bluff Ho Tram

Ven Biển, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 13:00

Tee time

Giá ngày thường

3,250,000 VNĐ

Giá cuối tuần

4,150,000 VNĐ
 • Tee time

  05:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  05:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  05:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  05:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  06:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  06:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  06:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  06:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  06:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  06:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  06:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  06:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  06:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  06:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  06:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  06:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  07:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  07:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  07:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  07:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  07:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  07:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  07:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  07:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  07:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  07:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  07:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  07:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  08:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  08:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  08:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  08:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  08:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  08:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  08:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  08:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  08:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  08:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  08:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  08:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  09:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  09:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  09:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  09:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  09:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  09:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  09:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  09:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  09:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  09:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  09:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  09:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  10:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  10:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  10:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  10:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  10:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  10:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  10:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  10:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  10:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  10:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  10:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  10:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  11:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  11:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  11:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  11:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  11:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  11:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  11:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  11:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  11:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  11:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  11:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  11:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  12:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  12:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  12:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  12:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  12:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  12:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  12:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  12:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  12:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  12:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
 • Tee time

  12:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ

  12:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  4,422,600 VNĐ
0.32818 sec| 2051.32 kb