Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Thanh Lanh Golf Club (Local & Domestic)

Thanh Lanh Golf Club (Local & Domestic)

Thanh lanh - Trung Mỹ - Bình Xuyên

Cách 65 km từ TP Hà Nội

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

05:30 - 17:00

Tee time

Giá ngày thường

1,650,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,750,000 VNĐ
 • Tee time

  15:09

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  15:09 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  15:17

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  15:17 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  15:25

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  15:25 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  15:33

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  15:33 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  15:41

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  15:41 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  15:49

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  15:49 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  15:57

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  15:57 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  16:05

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  16:05 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  16:13

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  16:13 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  16:21

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  16:21 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  16:29

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  16:29 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  16:37

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  16:37 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  16:45

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  16:45 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  16:53

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  16:53 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  06:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  06:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  06:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  06:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  06:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  06:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  06:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  06:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  06:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  06:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  07:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  07:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  07:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  07:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  07:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  07:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  07:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  07:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  07:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  07:34 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  07:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  07:42 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  07:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  07:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  07:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  07:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  08:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  08:06 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  08:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  08:14 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  08:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  08:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  08:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  08:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  08:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  08:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  08:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  08:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  08:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  08:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  09:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  09:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  09:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  09:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  09:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  09:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  09:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  09:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  09:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  09:34 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  09:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  09:42 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  09:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  09:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  09:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  09:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  10:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  10:06 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  10:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  10:14 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  10:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  10:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  10:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  10:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  10:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  10:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  10:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  10:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  10:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  10:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  11:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  11:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  11:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  11:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  11:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  11:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  11:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  11:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  11:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  11:34 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  11:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  11:42 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  11:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  11:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  11:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  11:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  12:06 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  12:14 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  12:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  12:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  12:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  12:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  12:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  13:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  13:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  13:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  13:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  13:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  13:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  13:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  13:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  13:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  13:34 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  13:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  13:42 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  13:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  13:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  13:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  13:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  14:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  14:06 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  14:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  14:14 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  14:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  14:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  14:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  14:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  14:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  14:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  14:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  14:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  14:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  14:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
0.40691 sec| 2287.711 kb