Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Hoiana Shores Golf Club Inbound

Hoiana Shores Golf Club Inbound

xã Duy Xuyên, Quảng Nam

8 km Hoi An

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 13:30

Tee time

Giá ngày thường

2,900,000 VNĐ

Giá cuối tuần

3,400,000 VNĐ
 • Tee time 05:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  05:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 05:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  05:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 05:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  05:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 06:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  06:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 06:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  06:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 06:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  06:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 06:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  06:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 06:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  06:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 06:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  06:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 06:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  06:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 06:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  06:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 07:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  07:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 07:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  07:14  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 07:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  07:22  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 07:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  07:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 07:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  07:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 07:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  07:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 07:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  07:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 08:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  08:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 08:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  08:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 08:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  08:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 08:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  08:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 08:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  08:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 08:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  08:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 08:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  08:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 08:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  08:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 09:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  09:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 09:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  09:14  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 09:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  09:22  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 09:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  09:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 09:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  09:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 09:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  09:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 09:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  09:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 10:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  10:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 10:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  10:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 10:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  10:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 10:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  10:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 10:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  10:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 10:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  10:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 10:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  10:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 10:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  10:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 11:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  11:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 11:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  11:14  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 11:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  11:22  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 11:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  11:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 11:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  11:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 11:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  11:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 11:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  11:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 12:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  12:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 12:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  12:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 12:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  12:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 12:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  12:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 12:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  12:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 12:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  12:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 12:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  12:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 12:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  12:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 13:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  13:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 13:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  13:14  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
 • Tee time 13:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,900,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ

  13:22  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,900,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
0.37803 sec| 2439.68 kb