Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
FLC Quảng Bình Golf Club

FLC Quảng Bình Golf Club

Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Cách Hà Nội 500km. Có sân bay Đồng Hới 40KM

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:36 lỗ

5:30 - 13:00

Tee time

Giá ngày thường

1,450,000 VNĐ

Giá cuối tuần

1,800,000 VNĐ
 • Tee time

  05:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  05:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  05:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  05:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  05:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  05:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  06:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  06:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  06:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  06:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  06:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  06:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  06:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  06:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  06:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  06:34 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  06:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  06:42 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  06:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  06:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  06:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  06:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  07:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  07:06 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  07:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  07:14 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  07:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  07:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  07:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  07:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  07:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  07:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  07:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  07:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  07:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  07:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  08:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  08:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  08:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  08:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  08:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  08:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  08:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  08:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  11:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  11:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  11:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  11:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  11:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  11:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  11:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  11:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  11:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  11:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  11:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  11:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  11:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  11:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:04

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  12:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:12

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  12:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  12:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:28

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  12:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:36

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  12:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:44

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  12:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:52

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ

  12:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,800,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
0.29035 sec| 2033.445 kb