Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
FLC Hạ Long Golf Club

FLC Hạ Long Golf Club

Đồi Cột 3 - cột 8, phường Hồng Hà, T.P Hạ Long, Quảng Ninh

170km từ Hà Nội

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 17:00

Tee time

Giá ngày thường

1,750,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  07:09

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  07:09 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  07:17

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  07:17 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  07:25

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  07:25 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  07:33

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  07:33 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  07:41

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  07:41 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  07:49

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  07:49 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  07:57

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  07:57 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  08:05

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  08:05 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  08:13

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  08:13 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  08:21

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  08:21 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  08:29

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  08:29 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  08:37

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  08:37 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  08:45

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  08:45 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  08:53

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  08:53 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  09:01

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  09:01 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  09:09

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  09:09 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  09:17

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  09:17 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  09:25

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  09:25 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  09:33

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  09:33 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  09:41

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  09:41 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  09:49

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  09:49 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  09:57

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  09:57 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  10:05

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  10:05 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  10:13

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  10:13 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  10:21

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  10:21 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  10:29

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  10:29 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  10:37

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  10:37 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  10:45

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  10:45 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  10:53

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  10:53 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  11:01

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  11:01 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  11:09

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  11:09 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  11:17

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  11:17 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  11:25

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  11:25 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  11:33

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  11:33 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  11:41

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  11:41 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  11:49

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  11:49 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  11:57

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  11:57 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  12:05

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  12:05 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  12:13

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  12:13 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  12:21

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  12:21 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  12:29

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  12:29 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  12:37

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  12:37 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  12:45

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  12:45 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  12:53

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  12:53 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  13:01

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  13:01 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  13:09

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  13:09 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  13:17

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  13:17 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  13:25

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  13:25 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  13:33

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  13:33 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  13:41

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  13:41 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  13:49

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  13:49 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  13:57

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  13:57 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  14:05

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  14:05 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  14:13

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  14:13 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  14:21

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  14:21 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  14:29

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  14:29 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  14:37

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  14:37 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  14:45

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  14:45 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  14:53

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  14:53 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  15:01

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  15:01 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  15:09

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  15:09 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  15:17

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  15:17 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  15:25

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  15:25 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  15:33

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  15:33 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  15:41

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  15:41 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  15:49

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  15:49 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  15:57

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  15:57 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  16:05

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  16:05 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  16:13

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  16:13 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  16:21

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  16:21 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  16:29

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  16:29 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  16:37

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  16:37 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  16:45

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  16:45 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  16:53

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  16:53 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
0.41382 sec| 2262.625 kb