Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
FLC Hạ Long Golf Club

FLC Hạ Long Golf Club

Đồi Cột 3 - cột 8, phường Hồng Hà, T.P Hạ Long, Quảng Ninh

170km từ Hà Nội

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 17:00

Tee time

Giá ngày thường

1,950,000 VNĐ

Giá cuối tuần

3,200,000 VNĐ
 • Tee time 06:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  06:08  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 06:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  06:16  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 06:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  06:24  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 06:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  06:32  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 06:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  06:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 06:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  06:48  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 06:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  06:56  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 07:04

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  07:04  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 07:12

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  07:12  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 07:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  07:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 07:28

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  07:28  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 07:36

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  07:36  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 07:44

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  07:44  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 07:52

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  07:52  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 11:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  11:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 11:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  11:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 11:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  11:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 11:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  11:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 11:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  11:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 11:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  11:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 12:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  12:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 12:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  12:14  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 12:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  12:22  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 12:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  12:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 12:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  12:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 12:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  12:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 12:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  12:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 13:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  13:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 13:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  13:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 13:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  13:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 13:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  13:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 16:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  16:08  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 16:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  16:16  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 16:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  16:24  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 16:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  16:32  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 16:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  16:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 16:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  16:48  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
 • Tee time 16:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

  16:56  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,300,000 VNĐ
0.34991 sec| 2175.195 kb