Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
FLC Hạ Long Golf Club

FLC Hạ Long Golf Club

Đồi Cột 3 - cột 8, phường Hồng Hà, T.P Hạ Long, Quảng Ninh

170km từ Hà Nội

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 17:00

Tee time

Giá ngày thường

1,750,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  06:08  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  06:16  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  06:24  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  06:32  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  06:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  06:48  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  06:56  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:04

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  07:04  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:12

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  07:12  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  07:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:28

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  07:28  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:36

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  07:36  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:44

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  07:44  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:52

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  07:52  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  08:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  08:08  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  08:16  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  08:24  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  08:32  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  08:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  08:48  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  08:56  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 09:04

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  09:04  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 09:12

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  09:12  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 09:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  09:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 09:28

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  09:28  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 09:36

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  09:36  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 09:44

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  09:44  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 09:52

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  09:52  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 10:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  10:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 10:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  10:08  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 10:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  10:16  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 10:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  10:24  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 10:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  10:32  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 10:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  10:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 10:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  10:48  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 10:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  10:56  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 11:04

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  11:04  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 11:12

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  11:12  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 11:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  11:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 11:28

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  11:28  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 11:36

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  11:36  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 11:44

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  11:44  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 11:52

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  11:52  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 12:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  12:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 12:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  12:08  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 12:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  12:16  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 12:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  12:24  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 12:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  12:32  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 12:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  12:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 12:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  12:48  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 12:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,750,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  12:56  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,750,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
0.34123 sec| 2387.633 kb