Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
FLC Hạ Long Golf Club

FLC Hạ Long Golf Club

Đồi Cột 3 - cột 8, phường Hồng Hà, T.P Hạ Long, Quảng Ninh

170km từ Hà Nội

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 17:00

Tee time

Giá ngày thường

1,750,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  06:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  06:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  06:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  06:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  06:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  06:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  06:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  06:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  06:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  06:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  06:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  06:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  06:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  06:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  07:04

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  07:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  07:12

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  07:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  07:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  07:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  07:28

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  07:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  07:36

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  07:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  07:44

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  07:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  07:52

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  07:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  11:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  11:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  11:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  11:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  11:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  11:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  12:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  12:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  12:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  12:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  12:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  12:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  12:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  12:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  12:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  12:34 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  12:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  12:42 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  12:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  12:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  12:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  12:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  13:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  13:06 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  13:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  13:14 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  13:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  13:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  16:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  16:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  16:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  16:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  16:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  16:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  16:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  16:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  16:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  16:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  16:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  16:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  16:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ

  16:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
0.36277 sec| 2014.672 kb