Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Ruby Tree Golf Club (Do Son)

Ruby Tree Golf Club (Do Son)

Phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Cách trung tâm Hải Phòng khoảng 20 km

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 13:30

Tee time

Giá ngày thường

1,390,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,780,000 VNĐ
 • Tee time

  14:38

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ

  14:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ
 • Tee time

  14:46

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ

  14:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ
 • Tee time

  14:54

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ

  14:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ
 • Tee time

  15:02

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ

  15:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ
 • Tee time

  15:10

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ

  15:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ
 • Tee time

  15:18

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ

  15:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ
 • Tee time

  15:26

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ

  15:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ
 • Tee time

  15:34

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ

  15:34 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ
 • Tee time

  15:42

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ

  15:42 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ
 • Tee time

  15:50

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ

  15:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ
 • Tee time

  15:58

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ

  15:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ
 • Tee time

  16:06

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ

  16:06 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ
 • Tee time

  16:14

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ

  16:14 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ
 • Tee time

  16:22

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ

  16:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ
 • Tee time

  16:30

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ

  16:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ
 • Tee time

  16:38

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ

  16:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ
 • Tee time

  16:46

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ

  16:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ
 • Tee time

  16:54

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ

  16:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ
 • Tee time

  17:02

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ

  17:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ
 • Tee time

  17:10

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ

  17:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ
 • Tee time

  17:18

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ

  17:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ
 • Tee time

  17:26

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ

  17:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,150,000 VNĐ
 • Tee time

  05:38

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  05:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  05:46

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  05:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  05:54

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  05:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  06:02

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  06:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  06:10

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  06:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  06:18

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  06:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  06:26

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  06:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  06:34

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  06:34 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  06:42

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  06:42 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  06:50

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  06:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  06:58

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  06:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  07:06

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  07:06 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  07:14

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  07:14 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  07:22

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  07:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  07:30

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  07:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  07:38

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  07:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  07:46

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  07:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  07:54

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  07:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  08:02

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  08:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  08:10

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  08:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  08:18

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  08:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  08:26

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  08:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  08:34

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  08:34 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  08:42

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  08:42 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  08:50

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  08:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  08:58

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  08:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  09:06

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  09:06 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  09:14

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  09:14 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  09:22

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  09:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  09:30

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  09:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  09:38

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  09:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  09:46

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  09:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  09:54

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ

  09:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,690,000 VNĐ
  1,690,000 VNĐ
 • Tee time

  10:38

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  10:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  10:46

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  10:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  10:54

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  10:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  11:02

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  11:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  11:10

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  11:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  11:18

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  11:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  11:26

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  11:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  11:34

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  11:34 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  11:42

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  11:42 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  11:50

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  11:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  11:58

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  11:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  12:06

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  12:06 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  12:14

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  12:14 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  12:22

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  12:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  12:30

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  12:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  12:38

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  12:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  12:46

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  12:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  12:54

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  12:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  13:02

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  13:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  13:10

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  13:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  13:18

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  13:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  13:26

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  13:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  13:34

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  13:34 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  13:42

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  13:42 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  13:50

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  13:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  13:58

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  13:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  14:06

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  14:06 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  14:14

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  14:14 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  14:22

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  14:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,930,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
0.06654 sec| 2408.578 kb